Hatályos: 2021. május 31-től

Preambulum

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdésében foglalt szerződéskötési lehetőségekre tekintettel az itt megjelölt Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozzák Széchenyi Márk egyéni vállalkozó (rövidített neve: Széchenyi Márk e.v., székhelye: 2767 Tápiógyörgye, Dózsa György út 83., Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 51123666, Adószám: 68048956133, e-mail elérhetősége: szechenyimark@gmail.com, telefonszám: +36 30-966-60-56, a továbbiakban: „Eladó” vagy „Vállalkozás”) által a https://szechenyinyomda.hu honlapon keresztül eladóként értékesített termékek vevői (a továbbiakban: „Vevő”) között létrejövő adásvételi szerződéseknek a VII. pontban megjelölt, Vonatkozó jogszabályokban nem szabályozott tartalmát, így különösen a Szerződő Felek közötti adásvételi szerződéseklétrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a az elállási jogra és szavatossági jogokra vonatkozó szabályokat, valamint a Szerződő Felek közötti esetleges jogviták rendezésének  szabályait.

I. Értelmező rendelkezések

Jelen ÁSZF értelmezésében:

„Szerződő Felek”: Eladó és Vevő együttesen.

„Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró, 14. életévet betöltött természetes személy.

„Fogyasztói szerződés”: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

„Szerződés”: Eladó és Vevő között a Honlapon keresztül létrejövő adásvételi szerződés.

„Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz”: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

„Távollévők között kötött szerződés”: olyan szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

„Termék”: a Honlap kínálatában szereplő vagy a Vevő által feltöltött képekből előállított, vászonra nyomtatott és az Eladó által értékesítésre szánt birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések tárgyát képezi.

„Vállalkozó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

„Vevő”: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő és ezáltal szerződést kötő személy.

 

II. A Honlap célja, működése, az üzemeltető felelőssége

II.1. Az Eladó az általa üzemeltetett https://szechenyinyomda.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül a Vevő által kiválasztott vagy általa feltöltött képeket a Vevő által megadott méretezés és tájolás alapján vászon felületre nyomtatja majd az így elkészült terméket (továbbiakban: „Termék”) értékesíti a Vevő részére.

II.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladón kívül álló okokból – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szerverek, számítógépes szoftverek és hardverek, valamint az e-mail vagy az internet működéséből adódó okok (a továbbiakban: „vis maior”) – a Honlap folyamatos üzemeltetése időnként megszakadhat, erre tekintettel a Vevő elfogadja, hogy a Honlap folyamatos és zavartalan működését, és ezáltal annak Vevő általi 0-24 órás hozzáférését, továbbá az azon történő vásárlás folyamatosságát az Eladó nem garantálja. Ugyanez vonatkozik a Honlap karbantartása miatti működési zavarokra is, amelyekre tekintettel az előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélküli karbantartás jogát az Eladó, mint a Honlap üzemeltetője fenntartja magának.

II.3. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlap működéséből eredő esetleges Vevői károkért az Eladó kizárólag az általa szándékosan vagy súlyosan gondatlanságból okozott károkért felel azzal, hogy a károkozással okozott kártérítés mértéke sem haladhatja meg a Vevő által megvásárolt Termék(ek) értékét.

II.4. Eladó kijelenti, egyúttal a Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó kizárja a felelősségét minden olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik, továbbá amelyet a Vevő vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

II.5. Eladó tájékoztatja a Vevőt, hogy a Honlapon szereplő valamennyi, általa feltöltött tartalom, így különösen a Vevő által kiválasztható képek, de a Honlapon található valamennyi tartalmi és formai elem az Eladó szerzői joga által védett tartalom, amelyeket a Vevő kizárólag az Eladó előzetes írásos engedélye alapján, az Eladó, mint szerzői jogi jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni.

 

III. A Honlapról történő vásárlás menete

III.1. A https://szechenyinyomda.hu honlapon a Vevőnek lehetősége van arra, hogy az Eladó által feltöltött, a Honlap „Galéria” füle alatt található, Eladó szerzői jogával védett képekből, vagy akár a Vevő által saját maga által feltöltött, szerzői jogi védelem alá nem eső vagy az alól felhasználási engedéllyel rendelkező képekből vászonképnyomtatási szolgáltatással előállított Terméket rendeljen meg az Eladótól online regisztráció nélkül.

III.2. A Termék kiválasztása során a Vevő a Honlap „Galéria” fülei alatt található, megvásárolni kívánt Termékre kattint vagy a „Vászonkép rendelés” fül alatt feltölti saját JPG formátumú képét, majd annak tájolása és méretezése beállítását, végül a Termékből megvásárolni kívánt mennyiség megadását követően a Termékeket a kosárba helyezi, amely nem minősül ajánlattételnek.

III.3. A Termék kosárba helyezését követően a Vevő jogosult a kosár tartalmát módosítani, törölni, majd a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással a kosár tartalmát és ezáltal a megvásárolt Terméket véglegesíteni, amely a Vevő által nem minősül ajánlattételnek.

III.4. A „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, benne a kiválasztott Termék(ek)kel, illetve a Vevő által kiválasztott Termék(ek) megvásárlása esetén a Vevő által fizetendő teljes vételár.

Az ugyanitt megjelenő „Számlázási információk” fül alatt a Vevő a teljes nevét (cégnevét), címét (ország, irányítószám, város, utca, házszám), telefonszámát és e-mail címét kell, hogy megadja, Amennyiben a Termék szállítását a Vevő nem a „Számlázási információk” között megadott címre kéri, úgy a „Szállítás másik címre” mező kijelölését követően új címet adhat meg.

A Vevő a vételár megfizetését a) saját bankkártyájának adatai megadásával a SumUp rendszeren keresztül vagy b) PayPal-on keresztül teljesítheti. A PayPal több mint 200 országban áll a vásárlók rendelkezésére egyszerű és biztonságos
fizetési módként, számos előnnyel rendelkezik, melyek könnyebbé, gyorsabbá teszik a vásárlást, miközben pénzügyi információi biztonságban maradnak:

 • Egy email, egy jelszó. Ez minden, amire szüksége van, hogy fizessen vagy pénzt utaljon a PayPal rendszerén keresztül. A bankkártya pedig maradhat a pénztárcában.
 • A fizetéshez nem szükséges pénzt töltenie a PayPal számlájára. Elég, ha hozzárendeli bankkártyáját a PayPal fiókjához, sőt, ezt elég csak egyszer, az elején megtennie.
 • A PayPal világszerte elismert fizetési mód, a biztonságos tranzakciók záloga, mellyel 26 féle pénznemben fizetheti ki a termékek árát az interneten.

III.5. Amennyiben a Vevő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelelően tartalmazza az általa megvásárolni kívánt Termék(ek)et, valamint a III.4. pont szerint megadott adatai helyesen szerepelnek, úgy az „Általános Szerződési Feltételek” és az „Adatkezelési tájékoztató” elolvasása és azok tartalma elfogadását követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését, amely a Vevő általi ajánlattételnek minősül.

III.6. A „Megrendelés elküldése” kattintást megelőzően a Vevőnek lehetősége kiválasztani a Vevőnek hogyan kéri a termék kézbesítését. A Honlapon az egyes kézbesítési módok mellett a kézbesítés bruttó összegben megadott költségei feltüntetésre kerülnek. A fizetési tranzakciókor a Vevő a termékért fizetendő teljes összeget látja, amely tartalmazza a Terméket, annak csomagolását és kézbesítését. A fizetési tranzakciókor feltüntetett összegen felül a Vevőnek további költsége nem merül fel az Eladó felé a megrendelt termék vonatkozásában.

III.7. A Vevő a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát az Eladó felé megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. A Vevőt ajánlata annak megtételétől számított 48 órás időtartamban köti. Amennyiben a Vevő ajánlatát 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

III.8. Az Eladó legkésőbb a Vevő ajánlatának elküldését követő munkanapon e-mail útján visszaigazolja a Vevő ajánlatát.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email a Vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

III.9. Vevő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Eladóval létrejött szerződése Távollevők között kötött szerződésnek minősül, amelyet a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközök útján kötnek meg, így az nem minősül írásbeli szerződésnek.

III.10. Az Eladó a szerződés létrejöttét követően:

 • A Vevő által megvásárolt fényképek minőségét egyedileg, manuálisan ellenőrzi.
 • Amennyiben nem teljesen egyértelmű a nyomtatás Vevő részére ún. előnézeti képet küld a pontos látható felületről és csak a Vevő jóváhagyása után gyártja le a vászonképet. Egyértelmű nyomtatási helyzetnek tekintik a Felek azt a helyzetet, amikor pontosan méretezett kép kerül feltöltésre, amit a méretarányának 100%-osan megfelelő egyrészes elrendezésben rendelnek meg.
 • A Honlapon megadott elrendezések mellett vállalja bármilyen egyedi igény megvalósítását is, amelyekre egyedi árajánlatot ad.
 • A megrendelt, kinyomtatott vászonképet 2 cm-s vakrámára feszíti, védőcsomagolásba helyezi.
 • Az elkészült vászonképet alvállalkozó által (futárszolgálat) kézbesíti a Vevő részére.

III.11. A Termék Eladó általi feladásának határideje a megrendelés visszaigazolásának időpontjától számított 5 (öt) munkanap.

III.12. Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a Termék kültéri felhasználásból eredő károkért az felelősséget nem vállal.

III.13. Vevő a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Eladó kizárja felelősségét, amennyiben Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

III.14. A Vevő által tévesen megadott adatokra visszavezethető szállítási, illetve fizetési késedelemért az Eladó kizárja felelősségét.

III.15. Eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát az általa értékesített Termék(ek)en, ezáltal a Vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a megvásárolt Termék(ek)et nem idegenítheti el, és azt nem terhelheti meg.

 

IV. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás, Elállási jog

IV.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában fogyasztónak minősülő Vevő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) szerint jogosult arra, hogy az Eladó által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan az őt megillető elállási és szavatossági jogokról a szerződéskötést megelőzően tájékoztatást kapjon, amelynek az Eladó az alábbiak szerint tesz eleget.

IV.2. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztónak minősülő Vevő tett ajánlatot, a fogyasztónak minősülő Vevőt a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. A Vevő a Kormányrendelet 20. §-ban biztosított ezen jogát az Eladó felé intézett egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja az ajánlat Eladó általi elfogadásáig, vagyis a szerződés létrejöttéig.

IV.3. Eladó ezúton tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Vevőt arról, hogy a Kormányrendelet 20. §-a szerint a Vevőt megilleti a szerződéstől való, indokolás nélküli elállás joga, amelyet Vevő a Termék adásvételekor, vagy több Termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek a fogyasztónak minősülő Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napos határidőn belül gyakorolhatja.

IV.4. A IV.3. pontban foglalt határidő nem érinti a fogyasztónak minősülő Vevő azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

IV.5. Jogvita esetén a Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát a Kormányrendelet előírásaival összhangban gyakorolta.

IV.6. Az Eladó a fogyasztónak minősülő Vevő elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztónak minősülő Vevő számára az elállási jog gyakorlását.

IV.7. Ha a Vevő Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, valamint legkevésbé költséges szállítási módra irányadó szállítási díjat is.

IV.8. A Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak minősülő Vevőnek visszajáró összeget a fogyasztónak minősülő Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztónak minősülő Vevő kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztónak minősülő Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A fogyasztónak minősülő Vevő által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.

IV.9. Ha a fogyasztónak minősülő Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

IV.10. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak minősülő Vevőnek visszajáró összeget, amíg a fogyasztónak minősülő Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

IV.11. Ha a fogyasztónak minősülő Vevő a Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztónak minősülő Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

IV.12. A fogyasztónak minősülő Vevő viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztónak minősülő Vevő a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás Eladóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat az Eladó számára megfizetni. A fogyasztónak minősülő Vevő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztónak minősülő Vevő bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

IV.13. A fogyasztónak minősülő Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

IV.14. A Vevő nem illeti meg elállási jog a Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a fogyasztónak minősülő Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztónak minősülő Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja az Eladó által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztónak minősülő Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztónak minősülő Vevő személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h)olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztónak minősülő Vevő kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztónak minősülő Vevőt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztónak minősülő Vevő a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztónak minősülő Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztónak minősülő Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

IV.15. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan hibás ár kerül a Honlapon megjelölésre, amely nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, pl. “0” Ft-os ár, akkor az Eladó nem köteles a Terméket hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

V. Kellékszavatosság, Termékszavatosság

V.1. Vevő az eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

V.2. A Vevő – választása szerint– az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • kijavítást vagy kicserélést, kérhet kivéve, ha az ezek közül az Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

V.3. Vevő az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

V.4. Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni azzal, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

V.5. Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

V.6. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy az Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

V.7. A Termék, mint ingó dolog hibája esetén Vevő – választása szerint – a kellékszavatossági igényen túl termékszavatossági igényt érvényesíthet.

V.8. Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

V.9.  A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

V.10. Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

V.11. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

V.12. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

V.13. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

V.14. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

VI. Panaszügyintézés, a fogyasztói jogok érvényesítése

VI.1. A Vevő az Eladó által a Honlapon keresztül értékesített Termékek, valamint általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos Vevői kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Széchenyi Márk e.v.
székhelye: 2767 Tápiógyörgye, Dózsa György út 83
email elérhetősége: szechenyimark@gmail.com
telefonszám: +36 30 966 60 56

VI.2. A Vevő szóban vagy írásban közölheti az Eladóval a panaszát, amely az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Vevő részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

VI.3. A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb 30 (harminc) napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

VI.4. Az írásbeli panaszt az Eladó a beérkezését követő 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
VI.5. A panaszról és az arra adott válaszáról – amelyeket az Eladó öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatnia – az Eladó nyilvántartást vezetni köteles, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • a Vevő neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vevő panaszának részletes leírása, a Vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Eladó nyilatkozata a Vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vevő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

VI.6. A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

VI.7. Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

VI.7.1. Amennyiben az Eladó a Vevő panaszát elutasítja, úgy Vevő jogosult az Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vevő az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Vevő erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület eljárása a Vevő kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a Vevő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett Eladó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a Vevő az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a Vevő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vevő nyilatkozatát arról, hogy a Vevő az Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Vevő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vevő aláírását.

VI.7.2. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vevő bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vevő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

VI.7.3. Ha a Vevő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

VI.7.4. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu  területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

VI.7.5. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Vevő lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

VI.7.6. A Vevő jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

VII. Vonatkozó jogszabályok

Az Eladó és a Vevő között létrejövő szerződésre a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályokban foglaltak irányadóak, amely jogszabályok különösen az alábbiak:

 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • évi CXII. törvény az információs Vevőrendelkezési jogról és az információszabadságról,
 • 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról,
 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól,
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

 

VIII. Záró rendelkezések, hatálybalépés

VIII.1. Jelen ÁSZF-re és az abban foglalt rendelkezése értelmezésére a magyar jog az irányadó azzal, hogy az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

VIII.2. Jelen ÁSZF a Honlapon történő közzétételt követően, 2021. május 31. napán lép hatályba és au ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vevőre vonatkoznak.

VIII.3. A Honlap tárhelyszolgáltatója a ……………. (székhely: …………………, E-mail: ………………….., telefonszám: ………………).

VIII.4. A Honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A Honlapon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

VIII.5. A Vevő a szolgáltatás igénybevételével, azaz a fizetési tranzakció befejezésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, azokat megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta, továbbá, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el.

VIII.6. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, amelynek tényét a Vevő kifejezetten elfogadja. Eladó biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen.

VIII.7. Valamennyi szolgáltatásra és szerződéses jogviszonyra a szolgáltatás igénybevételének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

VIII.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a VIII. pontban megjelölt vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Budapest, 2021. május 28.